Наукові публікації Стегнія Павла Анатолійовича

Дорогі друзі! для тих, кому це буде цікаво, розміщую перелік моїх наукових публікацій

 1. Егорычева С.Б., Стегний П.А. Некоторые аспекты проблемы собственности в теоретическом наследии К. Маркса / Полт. гос. пед. ин-т им. В.Г. Короленко. Полтава, 1991. — 35 с.
 2. Нарис історії Кременчука: Наукове видання/ Осташко О.І., Юшко В.М., Крот В.О., Стегній П.А.- Кременчук, 1995.- 179 с.
 3. Стегній П. 2-й Зимовий Похід Української Повстанської Армії 1921 р. у зарубіжній українській історіографії // Доповіді і повідомлення на всеукраїнській науковій конференції “80-річчя відродження української державності: минуле і сучасне”. Сімферополь, 14-16 листопада 1997 р. / Додаток до Вісника Університету внутрішніх справ. № 2. – Сімферополь, 1997. – С.67-70.
 4. Стегній П. Деякі питання створення Партизансько-Повстанського Штабу під керівництвом Ю.Тютюнника // Доповіді і повідомлення на всеукраїнській науковій конференції “350-річчя відродження української державності: минуле і сучасне”. Сімферополь, 2 жовтня 1998 р. / Додаток до Вісника Університету внутрішніх справ. № 3-4. – Сімферополь, 1998. – С.84-87.
 5. Стегній П. До питання про діяльність 9-го повстанського району в 1921 році / П. Стегній // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – Вип. 9. – К.: ІП і ЕНД, Полтава : АСМІ, 1999. – С. 106–109.
 6. Стегній П. До питання про створення, діяльність та ліквідацію Всеукраїнського повстанського комітету (1921 р.) / П. Стегній // Грані. – 2000. – № 2 (10). – С. 39–43.
 7. Стегній П. А. Стан української емiграцiї та закордоннi центри керiвництва повстанством у 1922-1923 рр. // Грані. — № 4(12). – 2000. — С. 58-61.
 8. Стегній П. А. Селянські повстання в Правобережній частині УСРР у 1921–1923 рр. (на матеріалах петлюрівського руху) : Дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / П. Стегній ; Кременчуцький держ. політехнічний ін-т. – Кременчук, 2000. – 230 с.
 9. Стегній П. А. Селянські повстання в Правобережній частині УСРР у 1921–1923 рр. (на матеріалах петлюрівського руху) : Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Павло Анатолійович Стегній; Запорізький держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. – 28 c.
 10. Стегній П. А. Передумови, рушійні сили і характер селянського повстанського руху в УСРР у 1921 році // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя: Диво, 2000. — Вип. XII. — 180 с. – 81-92.
 11. Стегній П. А. До питання про передумови, рушійні сили і характер селянського повстанського руху в УСРР у 1921 році //Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя: Просвіта, 2001. — Вип. X. — 280 с. – 100-111.
 12. Стегній П.А. Використання історіометричної методології О.Л. Чижевського для дослідження новітньої історії України / П.А. Стегній // Регіональні перспективи. – 2001. — № 1. – С.29-31.
 13. Стегній П. А. Подільська повстанська група отамана Орла // Поділля у контексті української історії: Матеріали Всеукр. наук. конф., 29–30 листоп. 2001 р. — Вінниця, 2001. – c. 190-199.
 14. Стегній П.А. Керівні центри повстанського руху в УСРР у 1921 р. // Імідж сучасного педагога. 5-6 (34-35). – 2003. – С 139-142.
 15. Коваль Р. М., Рог В. О., Стегнiй П. А. Рейд у вiчнiсть [Рейд в вечность] / Пiд загальн. ред. Р. М. Коваля.— Київ: Дiокор, 2001.— 126 с.— 1000 прим.
 16. Стегній П.А. Повстанський рух на Полтавщині в 1918-1920 рр. // Матеріали наукової конференції присвяченої 325-річчю Кременчука. – Кременчук, КДПУ, 2006. – С. 41-43.
 17. Стегній П.А. Старійшини-жерці як соціальна група східнослов’янського суспільства / П.А. Стегній // Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих вчених та науковців – Кременчук, КІ ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2011. – Т. 1. – 267 с. – С. 106-108.
 18. Стегній П.А. Загальна характеристика «Теорії суспільного вибору» / П.А. Стегній // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців — Кременчук, КІ ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2012. — т.1. – 248 с.
 19. Стегній П.А. Освітній округ та освітній кластер як форми освітньо-економічних інновацій / П.А. Стегній // Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях. Тези доповідей на IІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених: 22 лютого 2013 р. / Укладачі: Контурова С.М., Болгар Т.М., Яременко В.А. Редактор Михайлюк С.О. – Кременчук, КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля, 2013. – 201 с. – С.13-14.
 20. Стегній П.А. Основне протиріччя професійної освіти: світовий та вітчизняний досвід подолання / П.А. Стегній // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців, Кременчук, 25 квітня 2013 р. – Кременчук, КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля: Кременчук, 2013. — 440 с. – С. 373-376.
 21. Стегній П. А. Козача Рада як центральний орган керівництва повстанських сил Правобережжя УСРР У 1921-22 роках // Схід. — № 3 (117) травень-червень. — 2012. — С.120-122.
 22. Стегній П. А. План організації повстання на теренах УСРР Державного центру УНР у 1921 р. // Гілея. – Випуск 73 (№ 6). — 2013. — С.28-30.
 23. Стегній П. А. Психопедагогіка: використання зарубіжних та вітчизняних досліджень з метою підвищення ефективності педагогічного процессу// Від інноваційного змісту і технологій освіти до інноваційного прогресу. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції, Кременчук, 15 жовтня, 2013 /Редкол. І.М.Бобер, А.М.Самодрин та ін. — Кременчук, ПП Щербатих, 2013. – 142 с. – С. 123-124.
 24. Стегній П. А. Підходи до концептуального бачення якості освіти на основі процесного підходу //Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих вчених та науковців 4 квітня 2014 р. / КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля. – Кременчук, ПП Щербатих, 2014. – 444 с. – С. 353-356.
 25. Стегний П.А. Фабрика как матрица организации общественной жизни и учебного процесса в эпоху индустриальной цивилизации//Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих вчених та науковців 25 квітня 2015 р. / КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля. – Кременчук, ПП Щербатих, 2015. – 310 с. – С. 117-118.
 26. Стегній П.А. Психопедагогіка як один із засобів підвищення ефективності педагогічного процесу // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм. Тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Кременчук, 18 березня, 2016 — Кременчук, 2016. – 124 с. – С. 6-9.
 27. Стегній П.А. Жорстокі уроки історії: аналіз історичного досвіду Української революції 1917-1921 рр. // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матерали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24 лютого 2017 року, м.Кременчук. — Кременчук: Методичний кабінет, 2017. — 230 с. — С.75-77.
 28. Стегній П.А. Створення та діяльність студентського наукового товариства у ВНЗ: системний, структурно-функціональний і процесний аспекти // Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матерали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24 лютого 2017 року, м.Кременчук. — Кременчук: Методичний кабінет, 2017. — 230 с. — С.190-193.